ගිණුම් හා ගෙවීම් දෙපාර්තමේන්තුව


අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තු/ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලවල/ පළාත් පාලන ආයතනවල විගණන විමසුම්වලට පිළිතුරු සැපයීම/ රජයේ ගෙවීම් / දීමනා චක්‍රලේඛ පළාත් සභාවට වලංගු කර ගැනීම, මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ දින වැටුප් අනුමත කිරීම, ගැසට් නිවේදන රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීම, දකුණු පළාත් සභා මු.රි. 58 යටතේ අලාභ හානි පොත් වලින් කපා හැරීම, කෙටුම්පත් විගණකාධිපති වාර්තාවට පිළිතුරු සැපයීම, වාහන මිලදී ගැනීමට භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබා ගැනීම, මු.රි. 64 යටතේ පෙර වර්ෂවල ගෙවීම් වවුචර් සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.

අපගේ දැක්ම
මූල්‍ය විනයක් සහිත දකුණු පළාතක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ආධාර සැපයීම.

අපගේ මෙහෙවර

අමාත්‍යාංශවල නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්‍ය මග පෙන්වීම්, මූල්‍ය නියාමනය සහ උපදේශන සේවා සැපයීම, දකුණු පළාතේ පිහිටුවා ඇති දෙපාර්තමේන්තු සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල.

අපගේ අගයන්

සාධාරණීකරණය, කාර්යක්ෂමතාව, ඵලදායීතාවය, විනිවිදභාවය, ප්‍රතිචාර දැක්වීම, සන්නිවේදනය, ක්‍රියාකාරීත්වය

 

 • CITIZEN CHARTER

  Issuing of imprest Cheques - 3 days

  Certifying the official banking model signatures and sending to the banks - 3 days.
  Referring Account Summary Reports To The Internet - On the 20th of next month • MAIN FUNCTIONS

  Provision of accounting support to the provincial organizations for execution of the provincial budget.
  Maintenance of accounting data-base by collecting data from all accounting units for generation of statistical information.
  Describe and interpret statistics for decision making to entrance timeliness on accounting reporting and quality on financial information therein.
  Development, maintenance and implementation support of accounting information automatically in related electronic formats.
  Ensuring accountability and transparency for public financial management.